Inne dokumenty

Inne dokumenty

Pismo
18.03.1937 rok