Kościół św. Janów

Kościół św. Janów

Kościół św. Janów

Najstarszą pilską świątynią był kościół katolicki pw. św. św. Wojciecha, Stanisława i Marcina (wezwanie zmieniono później na św. św. Janów – Chrzciciela i Ewangelistę) stojący nad rzeką Gwdą w miejscu, gdzie znajduje się hotel Gromada. Pierwsze wzmianki pisane o nim pochodzą z połowy XV w. W roku 1619 król Zyg­munt III Waza oraz jego żona Konstancja Austriaczka wystawili dwa dokumenty zezwalające na wzniesienie murowanej świątyni, która miała zastąpić wcześniejszą drewnianą budowlę. Prace, przerwane wielkim pożarem miasta, ukończono w 1628 lub 1629 r. Do prezbiterium w stylu późnogotyckim dobudowano w XVIII w. muro­waną nawę i dwie wieże. Te ostatnie w latach 1843-1845 gruntownie przebudowano, nadając im kształt znany z licz­nych kart pocztowych. Kościół został w lutym 1945 r. zrujnowany i wypalony. W takim stanie przetrwał ko­lejne ponad 30 lat. W 1975 r. świątynię zburzono. Na­leży wspomnieć, że w tym kościele 6 listopada 1755 r. przyjął sakrament chrztu świętego najznakomitszy z pilan Stanisław Staszic. W drugiej połowie XIX i na począt­ku XX w. pełniło tutaj posługę duszpasterską kilkunastu wi­karych polskiego pochodzenia. Za głoszenie słowa Bożego w ojczystym języku i aktywną działalność patriotyczną wśród miejscowych rodaków byli represjonowani przez władze. Najbardziej znany z nich, ksiądz Zygmunt Dykiert, założył w 1917 r. Towarzystwo Śpiewacze „Halka”, a rok później został przewodniczącym polskiej Rady Ludowej w Pile. Kościół św. św. Janów dawni mieszkańcy miasta nazy­wali „polskim” kościołem.

fragment książki "Było takie miasto" wydane przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *